Wynagrodzenie w oświacie z uwzględnieniem zmian w 2024 r.

Cel szkolenia; Poprawne naliczanie  listy płac  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac.

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

 

1.Akty prawne regulujące wynagrodzenie nauczycieli

 

Składniki wynagrodzenia nauczyciela

 

•          Wynagrodzenie zasadnicze – zmiany od 01.09.2022 r.

•          Dodatek stażowy

•          Dodatek motywacyjny

•          Dodatek funkcyjny

•          dodatek za wychowawstwo

•          Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa

•          Nagrody

•          Dodatek wiejski

•          dodatek stażowy

 

Składniki listy płac a poprawność naliczania

 

•          Składki społeczne na liście płac,

•          Skala podatkowa

•          Progi podatkowe – podwyższenie kwoty w 2022

•          Kwota wolna od podatku w 2022 r.

•          PIT 2 a wpływ na naliczanie wynagrodzenia

•          Możliwość rezygnacji przez pracownika z ulgi podatkowej  w 2022 r.

•          Składka zdrowotna na liście płac – zmiany od 01.01.2022 r.

•          Koszty uzyskania przychodów – a problemy z ich ustaleniem

•          Możliwość rezygnacji z podstawowych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.

•          Korzystanie przez pracowników z 3 nowych zwolnień podatkowych

– ulga z tytułu wielodzietności, „Rodzina 4+”

– ulga na powrót z zagranicy

–  ulga dla emeryta

•          Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2022 r. 01.01.2023 r. 01.07.2023 r.a wpływ na wynagrodzenie pracownika .

•          Składniki wynagrodzenia nauczyciela uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę

•          Składniki wynagrodzenia nauczyciela nie uwzględniane w podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę

•          Roczny limit podstawy składek emerytalno- rentowych

•          Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

•          Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac

•          Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto

•          Zmiana zasad awansu zawodowego nauczycieli a wpływ na naliczanie wynagrodzeń.

•          Zasady prawidłowego poboru PIT

•          Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy

•          Ustalenie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przy łączonym pensum

•          Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy

•          Odprawa emerytalno – rentowa a zasady naliczania

•          Nagroda Jubileuszowa – a zasady naliczania

•          Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp/ 67c KN., itp.)

•          Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.;

•          Rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca

•          Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca .

•          Wynagrodzenie postojowe a koronawirus,

•          Trzynastka w skrócie

•          Zasady ustalania podstawy do opodatkowania dla pracowników do 26 roku życia.

•          Składka zdrowotna a PIT 0- zmiany od 2022 r.

•          Pit 0 a zasiłki ZUS

•          Zleceniobiorcy w 2022 r. a Polski Ład

Urlop rodzicielski, ojcowski i opiekuńczy – dyrektywa UE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dn. 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów wprowadza zmiany związane z urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim i urlopem opiekuńczym.

 

Zgodnie z niniejszą dyrektywą wszystkie państwa członkowie Unii Europejskiej do 2 sierpnia 2022 r.

 

a)         urlop ojcowski

•          wymiar urlopu ojcowskiego

•          wiek dziecka a uprawnienia do urlopu ojcowskiego

•          wynagrodzenie za czas urlopu ojcowskiego

b)         urlop rodzicielski

•          nowe limity urlopu rodzicielskiego

•          zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego’

•          Przepisy przejściowe a  urodzenie się dziecka

•          Nowe zasady naliczania zasiłku macierzyńskiego oraz rodzicielskiego (100 %, 70% a może 81,5%)

c)         urlop opiekuńczy

•          Co to jest  urlop opiekuńczy?

•          Na kogo przysługuje urlop opiekuńczy?

•          Wymiar urlopu opiekuńczego- ile dni?

•          Z jakiej postaci pracownik będzie składał wniosek o ten urlop?

•          Niezbędne informacje  podane we wniosku?

•          Z jakim wyprzedzeniem pracownik będzie musiał złożyć wniosek?

•          Czy pracodawca będzie mógł odmówić urlopu opiekuńczego?

•          Wynagrodzenie za urlop opiekuńczy

 

d)        Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

•          jakich sytuacjach będzie można skorzystać z tego zwolnienia?

•          Czy konieczny będzie wniosek pracownika?

•          Jaka będzie postać wniosku?

•          Jak będzie się dokumentowało korzystanie z tego zwolnienia?

•          Czy pracodawca będzie musiał udzielić zwolnienia z pracy z powodu działania siły wyższej

•          Czy zwolnienie z powodu powodu działania siły wyższej będzie płatne?

•         

 

Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa  , z uwzględnieniem zmian od 01.01.2022 r oraz od 02.08.2022 r.01.01.2023 r.

 

•          Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy

•          Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego

a/ okres wyczekiwania na świadczenie

b/ dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń

c/ wysokość i okres wypłaty świadczeń

•          Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia 

•          Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.

•          Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków

•          Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru

•          Minimalne wynagrodzenie za pracę a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

•          Dodatek stażowy a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

•          Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia

•          Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku

•          Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.

•          Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa- zmiany od 01.01.2022 r

•          Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku  a limit 14/33 dni

•          Zasiłek chorobowy na przełomie roku          

•          Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni

•          Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni

•          Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

•          Uzupełninie dodatkowego wynagrodzenia rocznego”13”  w podstawie wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

 

Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń

 

•          Kwoty wolne od potrąceń – zmiany od 01.01.2022 r. proponowane zmiany od 2023 r.

•          Potrącenia za zgodą pracownika

•          Potrącenia bez zgody pracownika

•          Potrącenia alimentacyjne

•          Potrącenia nie alimentacyjne

•          Potrącenia z umów zlecenia

•          Potrącenia ZFŚŚ

•          Potrącenia z zasiłków ZUS

•          Potrącenia na wniosek sądu karnego

•          Potrącenia administracyjne.

•          Potrącenia z umów cywilnoprawnych 

•          Potrącenia z „ parobanków”

•          Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem

•          Zatrudnienie osób zobligowanych do płacenia alimentów na rzecz nieletnich a konsekwencje dla Pracodawców

•          Panel dyskusyjny

Prowadzący:  Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

Menager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, ZFŚS, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki , trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ,  wynagrodzeń i podatków.

Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych , pomocy społecznej oraz studiów podyplomowych  o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes,

Coaching biznesowy i trenerski oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.

28.02.2024
21.03.2024

w godz. 9:00-14:00

 

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 430 zł netto

*2 osób i więcej – 395 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.